Ogłoszenie nr 530064-N-2019 z dnia 2019-03-27 r.

Eko-Bug sp. z o. o.: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Centrum Gminy Kobylany - etap VIII, IX, X - gm. Terespol

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

Pytanie 1:

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę studzienek DN 1200 z betonowych na studzienki z tworzywa sztucznego.

Pytanie 2:

Zakres zadania obejmuje wykonanie przepompowni ścieków PP2 wraz z posadowieniem i włączeniem do sieci kanalizacyjnej kanałem PEHD 110mm, brak w przedmiarach robót pozycji dotyczącej wykonania kanału PEHD 110mm. Proszę o uzupełnienie.


Odpowiedź:  

Przedmiary robót traktujemy jako dokumentację pomocniczą, jeżeli Oferent uważa, iż taki kanał należy wykonać, proszę go uwzględnić w swojej wycenie

Pytanie 3:

Proszę o podanie jakie sterowanie powinna posiadać przepompownia ścieków ?

Odpowiedź:
Parametry przepompowni :

- wykonanie z polimerobetonu
- napięcie zasilające 400V
- prąd maksymalny 10 A
- czujnik poziomu – sondy hydrostatyczne
- wyposażona w dwie pompy o wydajności 9,97 l/s, wysokość podnoszenia 17m , moc 4kW, obroty 2930 obr/min

Pytanie 4:

Proszę o informację czy przepompownia ścieków ma być przejezdna czy nieprzejezdna?

Odpowiedź:
Przepompownia w wykonaniu nieprzejazdowym, ogrodzona.

 

Pytanie 5:

W przedmiarach robót  ETAP 8,9,10 brak pozycji dotyczącej zasypania wykopów. Prosimy uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.

Odpowiedź:
Przedmiary robót traktujemy jako dokumentację pomocniczą, proszę przyjąć ilości  zasypania  wykopów wg własnej wiedzy i doświadczenia.

Pytanie 6:

W przedmiarze robót ETAP 9 poz 11 Montaż przepompowni PP2 wraz z kanałem PEHD 110mm..... , Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o długość kanału oraz uwzględnić dodatkowe wykopy, zasypanie , próby szczelności kanału.

Odpowiedź:

Przedmiary robót traktujemy jako dokumentację pomocniczą, swoją wycenę proszę oprzeć o Projekt, uwzględniając wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem całości zadania.

Pytanie 7:

W przedmiarach robót pojawiają się pozycje „ Prace pomocnicze – odszkodowawcze, opłaty administracyjne. „ Jakie opłaty należy uwzględnić w tych pozycjach.

Odpowiedź:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, inne opłaty mogące wystąpić podczas robót budowlanych.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UZP pdf 89.18 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
Załącznik nr 1 Formularz oferty docx 109.03 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
Załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 do SIWZ docx 113.81 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
Załącznik nr 8 - wzór umowy docx 136.17 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
Przedmiar robót - e8 DOC 64.50 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
Przedmiar robót - e9 DOC 96.50 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
Przedmiar robót - e10 DOC 63.50 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
SIWZ pdf 170.30 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
Załącznik nr 8a - Karta gwarancyjna doc 129.50 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
Załącznik nr 11 - STWIORB doc 163.00 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
Załaczniki techniczne 7z 9.40 MB EKO-BUG Spółka z o.o.
Załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 do SIWZ- poprawiony zał. nr 4 docx 114.89 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 1.51 MB EKO-BUG Spółka z o.o.
Informacja o wyborze oferty pdf 329.86 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 27, marzec 2019 14:23 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. środa, 27, marzec 2019 14:24 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. środa, 27, marzec 2019 14:27 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. środa, 27, marzec 2019 14:32 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 27, marzec 2019 18:16 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. środa, 27, marzec 2019 18:17 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, marzec 2019 18:20 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. środa, 27, marzec 2019 18:25 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. środa, 27, marzec 2019 18:32 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27, marzec 2019 18:33 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. piątek, 29, marzec 2019 14:31 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02, kwiecień 2019 17:14 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 03, kwiecień 2019 07:22 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. środa, 03, kwiecień 2019 10:13 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04, kwiecień 2019 06:48 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. piątek, 05, kwiecień 2019 08:12 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11, kwiecień 2019 13:09 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19, kwiecień 2019 10:24 EKO-BUG Spółka z o.o.