Urząd Gminy Terespol informuje, że uchwałą Rady Gminy Terespol Nr VI/69/19 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 6985 ) zostały uchwalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r:

1) za odpady zbierane w sposób selektywny – 13,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
2) za odpady zbierane w sposób nieselektywny – 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
O wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. właściciele nieruchomości otrzymają stosowne zawiadomienie.
Zobowiązany wpłaca obliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału w kasie urzędu gminy Terespol, u Sołtysa lub na rachunek bankowy: 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 tytułem: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata płatna w jest w czterech ratach:

  • I rata płatna do 15 marca 2020 r.
  • II rata płatna do 15 czerwca 2020r.
  • III rata płatna do 15 września 2020r.
  • IV rata płatna do 15 grudnia 2020r.

Od 1 lutego 2019r. w gminie Terespol obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkanych (Uchwała Rady Gminy Terespol z dnia 21 grudnia 2018 r.):

- za odpady zbierane w sposób selektywny – 9 zł od osoby za miesiąc ;

- za odpady zbierane nieselektywnie – 22 zł od osoby za miesiąc.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.). Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 4 zł miesięcznie na każdego członka rodziny wielodzietnej.

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Za I kwartał – do dnia 15 marca

Za II kwartał – do dnia 15 czerwca

Za III kwartał – do dnia 15 września

Za IV kwartał – do dnia 15 grudnia

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania: w kasie Urzędu Gminy Terespol  21-540 Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 lub  na konto: PKO BP SA 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228  tytułem „Opłata śmieciowa” lub u SOŁTYSA . 

Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności zmiany deklaracji za gospodarowanie odpadami.

PUNKTY  SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY TERESPOL

Lebiedziew

obok składowiska odpadów w Lebiedziewie

 

 

Godziny przyjęć odpadów: poniedziałek-piątek

w godz. 8:00 - 15:00

 

- papier ;

- tworzywa sztuczne;

- opakowania wielomateriałowe

- szkło;

- metale;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- przeterminowane leki i chemikalia;

- zużyte baterie i akumulatory,

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,  odpady: kuchenne, z upraw, ogrodów, sadów;

- popiół, budowlane i rozbiórkowe

-wielkogabarytowe;

-opony;

Kobylany

ul. Ceglana w Kobylanach (obok Spółki Eko-Bug)

Godziny przyjęć odpadów: poniedziałek-piątek

w godz. 8:00 – 17:00

oraz

w każdą sobotę

w godz.8:00-13:00;

- papier ;

- tworzywa sztuczne;

- opakowania wielomateriałowe

- szkło;

- metale;

- popiół;

Małaszewicze Duże

skrzyżowanie ul. Północnej i ul. Wspólnej

 

- popiół;

Małaszewicze Małe

skrzyżowanie ul. Zastawek i ul. Warszawskiej

 

- popiół;

Małaszewicze

ul. Podleśna i ul. Leśna ( w sąsiedztwie przepompowni ścieków sanitarnych);

- ul. Kolejarzy 17/ul. Kolejarzy 15, ul. Kolejarzy 13;

 

 

- popiół;

Łobaczew Duży

ul. Spółdzielcza (w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej)

 

- popiół;

 

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmują wyłącznie odpady posegregowane wytworzone w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Terespol. Punkt selektywnej zbiórki odpadów może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały na nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy.

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL

AKCJA  SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL – 2018


Wójt Gminy Terespol zwraca się do wszystkich, którym leży na sercu dobro środowiska, którzy mają doświadczenia w organizacji akcji sprzątania, którzy są w tej mierze aktywni, aby włączyli się w tę akcję. Z pewnością w pobliżu Państwa siedziby znajdują się tereny, które wymagają posprzątania.
W terminie od dnia 14 do 31 maja 2018 r. i od  1 do 26 października 2018 r. oczekujemy na pisemne zgłoszenia uczestnictwa w „Akcji Sprzątania Gminy Terespol – 2017”, w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze – tel. 83 411 20 38.

Prosimy o podanie w zgłoszeniach następujących informacji:
1. Termin sprzątania (dzień, godzinę rozpoczęcia akcji oraz przewidywany czas jej trwania).
2. Teren jaki będzie porządkowany (dot. użyteczności publicznej z wyłączeniem terenów w obrębie zakładów, przedsiębiorstw, lasów państwowych,  na zasadach określonych pomiędzy Wójtem Gminy Terespol a Nadleśniczym).
3. Planowane miejsce składowania zebranych podczas akcji odpadów w workach.
4. Planowana liczba uczestników.
5. Imię i nazwisko, nr telefonu i adres osoby organizującej akcję.
6. Potrzebna ilość worków i rękawic dla uczestników akcji.

Uwaga:
1. Worki z odpadami nie mogą być złożone w kontenerach na terenach szkolnych lub pojemnikach osiedlowych. Odpady zostaną zebrane wyłącznie z uzgodnionych wcześniej przez Urząd Gminy Terespol miejsc i w ustalonych terminach.
2. Urząd Gminy Terespol jest zobowiązany do poinformowania EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7, 21-540 Małaszewicze, tel. 83 375 15 39, o planowanej akcji,  miejscach złożenia zebranych w czasie akcji odpadów komunalnych i terminach ich wywiezienia.
Gmina Terespol zakupi  worki foliowe i rękawice dla uczestników "Sprzątania Gminy"  oraz zapewni wywóz zebranych podczas akcji odpadów na zorganizowane składowisko odpadów w Białej Podlaskiej.
Worki i rękawice dla uczestników akcji będzie można odbierać w Urzędzie Gminy Terespol przed planowana akcją sprzątania w godzinach  od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 11.
Nieodpłatnie odbierane będą odpady komunalne zebrane podczas  „Akcji Sprzątania Gminy Terespol - 2018" wyłącznie od uczestników, którzy zadeklarują swój udział składając pisemne zgłoszenie do Urzędu Gminy Terespol.

Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji Sprzątania Gminy Terespol