Procedura uzyskania zezwolenia

na przyłącze wody i kanalizacji

1. W celu uzyskania warunków a na wykonanie przyłącza wody / kanalizacji należy dokonać następujących czynności:
2. Wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych zasilania w wodę / odprowadzania ścieków do EKO-BUG Sp. z o.o w Kobylanach ul Słoneczna 7.
Do wniosku należy załączyć:
1. Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500,
2. Akt własności działki (akt notarialny lub aktualny wypis z rejestru gruntów).
3. Zgodę właścicieli sąsiednich działek na wejście w ich teren (w wykonania prowadzenia przyłączy przez sąsiednie działki),
4. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (sąsiednie działki) na cele budowlane w przypadku takiej potrzeby.
5. Po zapoznaniu się z dokumentacją EKO-BUG Sp. z o.o. w Kobylanach wydaje warunki techniczne zasilania w wodę/odprowadzania ścieków,
6. Zainteresowany na tej podstawie zleca wykonanie projektu technicznego uprawnionemu projektantowi wod – kan,.
7. Projekt ten po uzgodnieniu w ZUDP w Białej Podlaskiej musi zostać zaopiniowany przez EKO-BUG Sp. z o.o. w Kobylanach.
8. Wydane uzgodnienie jest podstawą do rozpoczęcia prac podłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej / kanalizacyjnej ściśle wg uzgodnionego projektu.
9. Przyłącz wodociągowy / kanalizacyjny powinien być wykonany przez osobę lub firmę do tego upoważnioną.
10.Przed rozpoczęciem wykonania przyłącza, wykonawca zgłasza termin
jego wykonania do EKO-BUG Sp. z o.o. w Kobylanach.
11.Wcinka do rurociągu musi być wykonana pod nadzorem EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach.
12.Wykonane przyłącza należy zgłosić do odbioru technicznego w trakcie wykonawstwa, na otwartym wykopie.
13.Wykop należy zasypać po dokonaniu odbioru technicznego i naniesieniu dokładnej inwentaryzacji powykonawczej. Teren zewnętrzny posesji należy przywrócić do stanu pierwotnego.
14.Na trasie przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego należy pozostawić niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu szerokości 2,0 m.
15.Naprawy ewentualnych szkód, wyrządzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywania robót instalacyjnych dokona na własny koszt właściciel nieruchomości, do której doprowadzane są przyłącza.
Warunki są ważne 2 lata od daty wydania.