BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 65/24
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn