Urząd Gminy Terespol informuje, że uchwałą Rady Gminy Terespol Nr XI/126/29 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r., poz. 6567 ) zostały uchwalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) za odpady zbierane w sposób selektywny – 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


O wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w bieżącym roku właściciele nieruchomości otrzymają stosowne zawiadomienie.
Zobowiązany wpłaca obliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału w kasie urzędu gminy Terespol, u Sołtysa lub na rachunek bankowy: 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 tytułem: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata płatna w jest w czterech ratach:

  • I rata płatna do 15 marca br.
  • II rata płatna do 15 czerwca br.
  • III rata płatna do 15 września br.
  • IV rata płatna do 15 grudnia br.