ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 08.06.2018r.

1.     Dane Zamawiającego

EKO-BUG Spółka z o.o.

Kobylany, ul. Słoneczna 7 ,

21-540 Małaszewicze

2.    Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Działania 4.2. „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

3.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące: „Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w Koroszczynie gm. Terespol”, t.j.:

 • Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 40 kWp na terenie oczyszczalni ścieków firmy EKO-BUG Sp. z o.o., na działce nr  986/4 w miejscowości Koroszczyn, obręb ewidencyjny Koroszczyn oraz na działce nr 215/2 w miejscowości Kobylany , obręb ewidencyjny Kobylany, gmina Terespol, woj. lubelskie.
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 40 kWp na terenie ujęcia wody firmy EKO-BUG Sp. z o.o na działkach nr 438/6 i 439/3 w  miejscowości Koroszczyn,  obręb ewidencyjny Koroszczyn, gmina Terespol, woj. lubelskie

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie 2 kompletnych instalacji fotowoltaicznych, w tym:

 1. rozmieszczenie stojaków modułów fotowoltaicznych na działkach i umocowanie ich poprzez obciążenie płytami betonowymi – 2 kpl.;
 2. montaż modułów fotowoltaicznych (152 szt.) o mocy nie mniejszej niż 260 Wp - 2 kpl.;
 3. wykonanie okablowania DC - 2 kpl.;
 4. wykonanie okablowania AC - 2 kpl.;
 5. podłączenia falowników DC/AC – 2 kpl;
 6. zabezpieczenia przepięciowe DC – 2 kpl.;
 7. rozłączniki bezpiecznikowe DC - 2 kpl.;
 8. zabezpieczenia i rozdzielnice AC – 2 kpl.;
 9. uziemienia;
 10. olicznikowanie instalacji;
 11. system monitoringu pracy instalacji – 2 kpl.;
 12. system zarządzania produkcją energii - 2 kpl.;
 13. wykonanie niezbędnych pomiarów;
 14. podłączenie do sieci,

zgodnie z przedmiarami robót, dokumentacją projektową oraz ofertą Wykonawcy.

 

Minimalne oczekiwane wskaźniki produktu:

 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (CI30) [MW] I rozliczeniowy - 0,07904
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych kW – 79,04
 • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]I rozliczeniowy – 2

Minimalne oczekiwane wskaźniki rezultatu:

 • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystującej OZE [MWhe/rok] I rozliczeniowy – 79,8
 • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystującej OZE [MWhe/rok] I rozliczeniowy- 79,8
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (C134) [tony równoważnika  CO2/rok] I rozliczeniowy – 26,52

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5a, 5b oraz w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 4a, 4b do zapytania ofertowego, na podstawie którego Wykonawca ma sporządzić ofertę cenową.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV:

45000000-7 – Roboty budowlane

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
09330000-1 -  Energia słoneczna

09300000-2  - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09331200-0 -  Słoneczne moduły fotoelektryczne

45311000-0 -  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

 

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (przedmiar robót, dokumentacja projektowa) występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

 

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych  powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych, a także tabelę równoważności. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą spełniać normy krajowe i europejskie.

 

 

4.    Termin i miejsce realizacji zamówienia

 1. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.09.2018r.
 2. Miejsce realizacji zamówienia : Koroszczyn – dz. nr 986/4 , 438/6 i 439/3, Kobylany – dz. nr 215/2    Terespol, woj. lubelskie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5.    Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu

 1. Zamawiający zobowiązuje się do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z oferentem.
 2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Beneficjenta, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 2. a) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

O wybór na wykonanie robót budowlanych mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają certyfikat instalatora OZE w specjalności fotowoltaika, wystawiony przez UDT.
Niezbędne jest dostarczenie kopii certyfikatu instalatora OZE w specjalności fotowoltaika, udzielonego pracownikowi oferenta - wybrany wykonawca.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadających wymagane uprawnienia (podpisane przez Wykonawcę oświadczenie w formie oryginału  - Załącznik nr 6.

 

Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania doświadczenia jeśli Wykonawca wykonał (również przy współudziale podwykonawców) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – nie mniej niż 2 (dwie) roboty budowlane obejmujące swoim zakresem  budowę instalacji fotowoltaicznych  o mocy zainstalowanej minimum 40 kWp.

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym i  wykazu robót referencyjnych – załącznik nr 3 do zapytania, który Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.

 

b)Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej

 Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawną realizację przedmiotu zamówienia, a także nie zalegać z należnościami wobec Skarbu Państwa, tj. wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym i  wykazu robót referencyjnych – załącznik nr 3 do zapytania, który Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.

 

 1. c) Ubezpieczenie

Ponadto Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą być objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, t.j. OC w zakresie działalności związanej z projektem. Każdy Oferent powinien posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – OC Oferenta na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych złotych). Oferent zobowiązuje się do utrzymania sumy gwarancyjnej polisy Odpowiedzialności Cywilnej na poziomie nie niższym niż 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych złotych), przy czym ubezpieczenie musi odnosić się do całego okresu potencjalnej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy względem Zamawiającego, związanej z projektem. Warunek uznany zostanie za spełniony wówczas, gdy Oferent wykaże się w dacie składania oferty posiadaniem ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – OC Oferenta na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych złotych), oraz zobowiąże się w dacie składania oferty do utrzymania ważności ww. ubezpieczenia na poziomie nie niższym niż 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych złotych) w całym okresie obejmującym okres potencjalnej odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy względem Zamawiających związanej z projektem.

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej za realizację przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa winna obejmować cały zakres robót określony w opisie przedmiotu zamówienia - przedmiarze robót (załącznik nr 4a, 4b) i dokumentacji projektowej (załącznik nr 5a, 5b) .
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (cena ryczałtowa).
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

Kryteria oceny ofert:

Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny :

Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o kryteria wyboru:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

Kryterium 1 CENA                                   (CN)

60

2.

Kryterium 2 CZAS REAKCJI                   (CR)

20

3.

Kryterium 3 OKRES GWARANCJI         (OG)

20

 

Razem

100

 

 1. Sposób oceny ofert

Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt 1. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (PKT) według następującego wzoru:

PKT= CN + CR + OG

Zasady przypisania (obliczenia) odpowiedniej wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów oceny ofert przedstawione zostały w pkt 2. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i otrzyma największą łączną liczbę punktów.

Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało tą samą ocenę punktową, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

 

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie poszczególnych kryterium oceny oferty
 • Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę wyłącznie dla ofert nieodrzuconych. W kryterium „CENA” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

 

CN= (minimalna zaoferowana cena brutto (zł)/ zaoferowana cena brutto (zł)) x 60 pkt

 

 • Zamawiający obliczy liczbę punktów za CZAS REAKCJI wyłącznie dla ofert nieodrzuconych. W kryterium „CR” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta określająca Czas reakcji serwisu poniżej 48 godzin w okresie gwarancji rozumianego jako czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii.

Opis sposobu przyznawania punktacji:

 1. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 48 godzin – 20 pkt
 2. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii powyżej 48 godzin – 10 pkt.

 

 • Zamawiający obliczy liczbę punktów za OKRES GWARANCJI wyłącznie dla ofert nieodrzuconych. W kryterium „OG” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta określająca najdłuższy okres gwarancji wykonania usługi budowlanej (zlecenia).

Opis sposobu przyznawania punktacji:

 • Okres gwarancji wykonania zlecenia 2 lata – 5 pkt
 • Okres gwarancji wykonania zlecenia 3 lata –10 pkt
 • Okres gwarancji wykonania zlecenia 4 lata –15 pkt
 1. Okres gwarancji wykonania zlecenia 5 lat – 20 pkt.

3.Termin związania ofertą

 • Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
 1. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w punkcie 1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

 

8.  Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1
  do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
 2. Do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,
  a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 • Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem robót referencyjnych - Załącznik nr 3;
 • Wykaz osób do wykonania zamówienia - Załącznik nr 6;
 • Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót (przedmiar robót stanowi Załącznik nr 4a i 4b do zapytania ofertowego);
 • Zaparafowany wzór umowy z dołączoną kartą gwarancyjną- Załącznik nr 7;
 • Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik nr 8.
 • Kopie: polisy OC, Certyfikatu Instalatora OZE  - tylko wybrany wykonawca.

 

 1. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.

9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w zamkniętej, opisanej kopercie w terminie do dnia 25.06.2018 r. (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego). Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona nazwą i adresem oferenta oraz nazwą zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w Koroszczynie gm. Terespol”.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie firmy: EKO-BUG Spółka z o.o., Kobylany,
 4. Słoneczna 7 , 21-540 Małaszewicze, pocztą lub za pośrednictwem kuriera.
 5. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Wojciech Panasiuk, tel. (83) 375 15 39 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Wszelkie zapytania należy kierować wyłącznie w formie pisemnej drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odpowiedzi zostaną udzielone drogą e-mail / zamieszczone w Bazie konkurencyjności.

 

10. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:
  • Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
 2. zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 3. decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
 4. zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności zastosowania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych.

 

 • Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

 

 1. w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

 

 1. W przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

 

 1. w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót objętych umową;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji zamówienia m.in. wystąpienie niskich temperatur, długotrwałe opady deszczu, śniegu itp. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 

 1. W przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian. Przesunięcie terminu może objąć czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbędny do pozyskania przez wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego wykonywania prac.

 

 1. W przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na ujawnienie w toku prowadzonych robót budowlanych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia.

 

 1. w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

 

 1. Ze względu na warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na niekorzystne warunki geotechniczne ujawnione w toku prowadzonych robót budowlanych.

 

 1. W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą.

 

 1. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania robót zamiennych, które nie są możliwe do wykonania w pierwotnie określonym terminie realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy.

 

 1. W przypadku opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na opóźnienia w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów. W takim przypadku termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy.

 

 1. na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia na skutek decyzji służb, inspekcji i straży. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia.

 

 1. w przypadku protestów mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest.

 

 1. W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie zaliczek lub dofinansowania do projektu przez Instytucje Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zaliczkę/wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.

 

 1. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, opóźnienia w przekazaniu placu budowy, opóźnienia w odbiorach wykonanych prac, opóźnienia w podejmowaniu innych decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego.

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.  W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiacego.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego ograniczenia zakresu rzeczowego inwestycji lub zmiany (wydłużenia) okresu realizacji zadania, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, w sytuacji której wcześniej nie było można przewidzieć.

 

 • Zmiany dotyczące wynagrodzenia:
 1. Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni –  tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

 

 1. Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.

 

 1. W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość robót objętych rezygnacją.

 

 • Pozostałe zmiany umowy:
 1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
 2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 3. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
 4. Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot, w tym:
 • możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, że w miejsce Wykonawcy, przejmując ogół jego praw i obowiązków, wstąpi inny podmiot np. podwykonawca
 • dopuszczalna będzie zmiana stron umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot.
 • możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, że prawa i obowiązki wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie przejmie jeden z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie
 1. zmiana w zakresie podwykonawstwa:
 • możliwe jest zlecenie części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zadeklarował samodzielną realizację zamówienia
 • możliwe jest samodzielne zrealizowanie umowy, pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia
 • możliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez Wykonawcę w ofercie
 • możliwa jest zmiana podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie dotychczasowy podwykonawca.
  • Dopuszczalne są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót (np. wydajnościowych) lub zmiana technologii.

 Zastosowana zmiana musi być co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem i /lub Zamawiającym odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełniania wszelkich wymagań z tym związanych.

 • Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku ograniczenia zakresu, jeżeli okaże się, że niektóre elementy wykonania robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego.
 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

 

11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Panasiuk – prezes spółki Eko-Bug ul. Słoneczna 7 21-540 Kobylany, Tel. +48 (83) 375 15 39;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - „Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w Koroszczynie gm. Terespol, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

12. Wykaz załączników

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem robót referencyjnych ;
 4. Załącznik nr 4 a, b - Przedmiary robót;
 5. Załącznik nr 5 a, b – Dokumentacja projektowa;
 6. Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia;
 7. Załącznik nr 7 –Wzór umowy z gwarancją;
 8. Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe pdf 673.30 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
PRZEDMIAR OŚ Koroszczyn -Załącznik 4a pdf 124.22 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
PRZEDMIAR SUW Koroszczyn - Załącznik 4b pdf 122.68 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
Umowa - Załącznik nr 7 pdf 582.02 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
Projekt 7z 3.89 MB EKO-BUG Spółka z o.o.
Informacja z otwarcia ofert pdf 315.73 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
Informacja o wyborze oferty pdf 327.30 KB EKO-BUG Spółka z o.o.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08, czerwiec 2018 20:02 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, czerwiec 2018 20:03 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, czerwiec 2018 20:05 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, czerwiec 2018 20:09 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, czerwiec 2018 20:14 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, czerwiec 2018 20:15 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, czerwiec 2018 20:15 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, czerwiec 2018 20:16 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, czerwiec 2018 20:16 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, czerwiec 2018 20:17 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, czerwiec 2018 20:20 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08, czerwiec 2018 20:22 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, czerwiec 2018 20:22 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, czerwiec 2018 20:28 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. piątek, 08, czerwiec 2018 20:29 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21, czerwiec 2018 10:54 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, czerwiec 2018 16:43 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, czerwiec 2018 16:44 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, czerwiec 2018 16:44 EKO-BUG Spółka z o.o.
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13, lipiec 2018 12:57 EKO-BUG Spółka z o.o.