EKO-BUG Sp. z. o. o informuje, iż od dnia 31.10.2021 r. w związku z zakończeniem obowiązywania umowy na konserwację infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Zalesie, zaprzestaje obsługę i administrowanie sieci wodnej i kanalizacyjnej, przepompowni, ujęcia wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zalesie.
Dziękujemy za długoletnią współpracę i przepraszamy za utrudnienia związane z tą sytuacją.

Spółka Eko-Bug w Kobylanach, wykonała i uruchomiła dwie instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną z promieniowania słonecznego o mocy 40 kW każda.

Wytworzona energia wykorzystywana będzie na potrzeby własne obiektów inwestora, tj. do zasilania urządzeń funkcjonujących na ujęciu wody oraz na oczyszczalni ścieków w Koroszczynie. Łączna moc instalacji wynosi prawie 80 kW i przewiduje się, że „wyprodukuje” ok. 25 %  całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną tych obiektów. Jej nadmiar będzie bilansowany z energią pobraną z sieci elektroenergetycznej. Dzięki pracy instalacji fotowoltaicznych nastąpi obniżenie kosztów zużywanej energii i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

W celu zoptymalizowania produkcji energii zastosowano zdalny system wizualizacji aktualnych procesów farm fotowoltaicznych. Monitoring działania instalacji i wytwarzania energii możliwy jest z siedziby firmy ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu. System zarządzania energią zostanie wykorzystany do dozoru technicznego urządzeń jak również do prezentacji danych poprzez wyświetlenie parametrów instalacji fotowoltaicznej na ekranie monitora, pełniąc funkcje informacyjną oraz podnosząc świadomość ekologiczną.

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa: 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 – Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków UE.