Spółka Eko-Bug w Kobylanach, wykonała i uruchomiła dwie instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną z promieniowania słonecznego o mocy 40 kW każda.

Wytworzona energia wykorzystywana będzie na potrzeby własne obiektów inwestora, tj. do zasilania urządzeń funkcjonujących na ujęciu wody oraz na oczyszczalni ścieków w Koroszczynie. Łączna moc instalacji wynosi prawie 80 kW i przewiduje się, że „wyprodukuje” ok. 25 %  całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną tych obiektów. Jej nadmiar będzie bilansowany z energią pobraną z sieci elektroenergetycznej. Dzięki pracy instalacji fotowoltaicznych nastąpi obniżenie kosztów zużywanej energii i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

W celu zoptymalizowania produkcji energii zastosowano zdalny system wizualizacji aktualnych procesów farm fotowoltaicznych. Monitoring działania instalacji i wytwarzania energii możliwy jest z siedziby firmy ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu. System zarządzania energią zostanie wykorzystany do dozoru technicznego urządzeń jak również do prezentacji danych poprzez wyświetlenie parametrów instalacji fotowoltaicznej na ekranie monitora, pełniąc funkcje informacyjną oraz podnosząc świadomość ekologiczną.

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa: 4. Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 – Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków UE.

 

EKO-BUG Sp. z.o.o informuje, iż w związku z zakończoną przebudową technologii stacji uzdatniania wody w miejscowości Koroszczyn, w dniu 21. 03.2019 o godzinie 10:00 rozpocznie się przełączanie „starej „ technologii stacji na technologię nowo wybudowaną. Proces technologiczny przełączania, ze wszelkimi próbami nie powinien trwać dłużej niż ok 2 godziny. W dniu 19.03.2019r. Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej, dokonała badań wody na nowej technologii, od czasu dokonania prób nowa technologia stacji była w ciągłym ruchu wodnym, bez podawania wody w istniejącą sieć wodociągową. Wyniki dokonanych badań, są pozytywne, woda nadaje się do spożycia. Przełączenie, teoretycznie powinno być niezauważalne dla Odbiorców, odbywać się to będzie na zasadzie odcięcia zasuwą „starej” nitki wody, i otwarciu zasuwy nitki zasilanej z nowej technologii. Dla sprawdzenia jakości wody z nowej technologii będą przeprowadzone kolejne badania wody przez Państwową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej w dniu 27.03.2019. Za wszelkie nieudogodnienia przepraszamy.

OFICJALNE ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: CZYSTA RZEKA -  JEST PRIORYTETEM

W dniu 30 października 2018 r. w miejscowości Żabinka na terenie obwodu Brzeskiego Republiki Białorusi, odbyło się pierwsze, robocze spotkanie rozpoczynające realizację projektu CZYSTA RZEKA - GŁÓWNY PRIORYTET w ramach programu WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ  POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA        2014-2020 z EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta Żabinka i Gminy Terespol, przedstawiciele beneficjentów projektu tj. Przedsiębiorstwa Komunalnego „Żabinkowskoje ŻKCh”, firmy        Eko-Bug Spółka z o.o. oraz Poleskiego Agrarno-Ekologicznego Instytutu Państwowej Akademii Nauk Białorusi a także menadżerowie, koordynatorzy i eksperci związani z realizacją projektu.

W ramach spotkania odbyła się konferencja poświęcona projektowi, na której przedstawiciele  Beneficjentów Projektu przedstawili cele projektu, oraz zamierzenia techniczne, których realizacja doprowadzi do ich osiągnięcia. Ponadto przyjęto harmonogram prac oraz ustalono terminarz najbliższych spotkań roboczych (kolejne odbędzie się w grudniu br. na terenie gminy Terespol).

W dniu 31 października 2018r. wszyscy uczestnicy spotkania roboczego dokonali wizji lokalnej obecnie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Żabince oraz terenu nowobudowanego obiektu.

W ramach realizacji niniejszego projektu CZYSTA RZEKA - GŁÓWNY PRIORYTET, realizowane są dwa przedsięwzięcia infrastrukturalne tj. budowa nowej oczyszczalni ścieków  w Żabince o przepustowości do 3000 m3/dobę oraz budowa ponad 4,52 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, na terenie Centrum Gminy Terespol. Opiekę naukową nad projektem sprawować będą pracownicy naukowi z Poleskiego Agrarno-Ekologicznego Instytutu PAN Białorusi.

Program WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ  POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech krajów, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne.

https://gminaterespol.pl/images/pl-by-ua-uai-2880x406.jpg

<<< ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA >>>